common/menu/bell-icon svg icon

THÔNG BÁO

common/close svg icon

Vui lòng đăng nhập để xem thông báo

Đăng nhập

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

1.     Trang web Tuyendungvn.com, nội dung trực thuộc web Tuyendungvn.com tài sản độc quyền của Tuyendungvn.com.

2.     Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web Tuyendungvn.com cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Tuyendungvn.com. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

3.     Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào tuyendungvn.com hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

Việc truy cập và sử dụng website tuyendungvn.com do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên tuyendungvn.com.

Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng,v.v.) trên Tuyendungvn.com nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của tuyendungvn.com.

Tuyendungvn.com không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của tuyendungvn.com. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin tuyendungvn.com ghi rõ là bảo mật mới được tuyendungvn.com bảo mật.

Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Tuyendungvn.com cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Tuyendungvn.com ngay cả khi Tuyendungvn.com đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.