common/menu/bell-icon svg icon

THÔNG BÁO

common/close svg icon

Vui lòng đăng nhập để xem thông báo

Đăng nhập

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

A. Điều khoản sử dụng chung

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Tuyendungvn.com của Công ty TNHH Kênh Khởi Nghiệp. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Tuyendungvn.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email service@tuyendungvn.com.

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Tuyendungvn.com, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website tuyendungvn.com. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Tuyendungvn.com.

B. THỎA THUẬN SỬ DỤNG BỔ SUNG DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG

Tuyendungvn.com sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Tuyendungvn.com vào công việc kinh doanh nội bộ. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao nội dung Tuyendungvn.com hoặc các tài liệu trên trang web tuyendungvn.com chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.

1.     Để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc, tuyendungvn.com có quyền yêu cầu Nhà tuyển dụng xác thực một số thông tin.

2.     Chúng tôi có quyền tạm khóa tài khoản trong trường hợp Nhà tuyển dụng không hợp tác xác thực thông tin theo yêu cầu hoặc bị nghi ngờ vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc và Tuyendungvn.com

3.     Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ cho các Nhà tuyển dụng là đơn vị chủ quản hoặc có liên quan đến các website hoạt động trong cùng lĩnh vực với tuyendungvn.com.

4.     Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, Tuyendungvn.com có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của Tuyendungvn.com theo thời gian.

5.     Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Tuyendungvn.com để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của Tuyendungvn.com, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.

6.     Tuyendungvn.com có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của cơ sở dữ liệu hồ sơ Tuyendungvn.com vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

7.     Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn.

8.     Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi Nhà tuyển dụng được xác thực mất phí (bao gồm việc lọc, xem hồ sơ và đăng tin tuyển dụng) với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web Tuyendungvn.com của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.

9.     Thông tin Nhà tuyển dụng đăng trên tuyendungvn.com không được chứa đựng những nội dung:

o  Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm.

o  Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành.

o  Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật.

o  Yêu cầu người tìm việc phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu người tìm việc mua hàng.

o  Tuyendungvn.com không cho phép tuyển dụng nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi tin đăng tuyển.

o  Tuyendungvn.com có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web Tuyendungvn.com mà không phù hợp với bản điều khoản này.

10.  Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ Tuyendungvn.com, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên Tuyendungvn.com hoặc vi phạm các điều khoản này, Tuyendungvn.com có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website Tuyendungvn.com.

11.  Bạn không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ Tuyendungvn.com trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của Tuyendungvn.com, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của Tuyendungvn.com, chức năng của trang web Tuyendungvn.com, cơ sở dữ liệu hồ sơ Tuyendungvn.com, gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ.

12.  Bất cứ trường hợp bạn vi phạm 1 trong các điều khoản tại bản điều khoản này, bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).